(210) 6854035

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΠΕΦ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αρτέμιδος  2 & Κοσμά του Αιτωλού, Μαρούσι Αττικής, 151 25
Τηλέφωνο: 210-6828580 Φαξ: 210-6828581

Αθήνα,15 Ιανουαρίου 2010

 

Προς:  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Υπόψη: Υπουργού ΥΠΕΚΑ, κα Μπιρμπίλη Υφυπουργού Ενέργειας, κος Μανιάτης

Θέμα: Προτάσεις ΣΠΕΦ επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για την προώθηση των ΑΠΕ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ

 
Με την ευκαιρία της συμμετοχής μας στην υπό εξέλιξη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας συγχαρούμε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο και να εκφράσουμε συγχρόνως την  πεποίθηση πως παραμένοντας στο μήκος κύματος αυτό, ο νέος νόμος που θα ψηφιστεί σίγουρα θα έχει πολλά να προσφέρει στην «πράσινη» ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων και στόχων μας.

Ο Σύνδεσμός μας απαρτίζεται από περίπου 100 εταιρείες οι οποίες σήμερα έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν φωτοβολταϊκά πάρκα στην ελληνική επικράτεια, με συνολική διασυνδεδεμένη ισχύ 8.5 MW.
 
Επιδιώκοντας να συνδράμουμε αξιόπιστα τα μέγιστα στην προσπάθεια σας για την προώθηση των ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών ειδικότερα, ύστερα από προσεκτική μελέτη τόσο του νομοσχεδίου όσο και των ευρύτερα διαθέσιμων επίσημων στοιχείων της αγοράς ενέργειας, σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις μας πλαισιωμένες από την απαραίτητη ποσοτική ανάλυση.

1.Ειδικό περιθώριο ισχύος για Φ/Β
Απαιτείται ειδικός προσδιορισμός επέκτασης περιθωρίου ισχύος των Φ/Β του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3468 (500 + 200 MW) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Α παρ. 6 του ν. 3734 (ενσωμάτωση όλων των μη αξιολογημένων και καθ’ υπέρβαση του περιθωρίου ισχύος του ν. 3468 αιτήσεων στην ΡΑΕ μέχρι τότε) ώστε να υπάρχει σαφής νέος ποσοτικοποιημένος στόχος σε MW των Φ/Β και να μπορεί συνεπώς να γίνει υποδοχή των νέων αιτήσεων των επενδυτών από τον διαχειριστή ή την ΡΑΕ ανάλογα το μέγεθος.

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να σχετίζεται και με τον συνολικό στόχο ΑΠΕ που τίθεται με το παρόν νομοσχέδιο δηλαδή 40% συμμετοχή ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ενέργειας το 2020.  Προτείνουμε τα Φ/Β να καταλάβουν καταληκτικά το 18% του στόχου των ΑΠΕ δηλαδή το 2020 να έχουν συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή ενέργειας ίση με 7,20% επί της ηλεκτροπαραγωγής το έτος 2020 (σε ενέργεια και όχι ισχύ).

Αναλύοντας περαιτέρω την πρόταση αυτή παρατίθεται ποσοτικοποιημένο πλάνο ανάπτυξης των ΑΠΕ αλλά και των Φ/Β έως το 2013 συγκριτικά και με τις άλλες πηγές αλλά και την εξέλιξη της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  Συγχρόνως  στον πίνακα αποτυπώνεται και το σχετικό κόστος για την κάθε πηγή αλλά και η εξοικονόμηση που θα προκύψει από την μείωση των εισαγωγών ρεύματος και τα δικαιώματα ρύπων που υποχρεωτικά θα καταβάλλονται από το 2013 αν δεν μειωθούν δραστικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι σημαντικό εδώ επίσης να αναφερθεί πως τα Φ/Β λόγω του feed-in-tariff χαρακτήρα τιμολόγησης τους και της μη συμμετοχής τους στην διαμόρφωση της ΟΤΣ βοηθούν λόγω  και της αυξημένης παραγωγής τους κατά κανόνα τις ώρες αιχμής στην διατήρηση της ΟΤΣ σε χαμηλά επίπεδα και σε κάθε περίπτωση δεν συμπαρασύρουν με την τιμή τους όλη την πυραμίδα προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλότερες αποζημιώσεις όπως συμβαίνει π.χ. με τις εισαγωγές ρεύματος.   Οι ακριβές δηλαδή εισαγωγές ρεύματος δεν κοστίζουν μόνο όσο τιμολογούνται από τον προμηθευτή τους αλλά συμπαρασύρουν μέσω της ΟΤΣ στην αυτή ακριβή τιμολόγηση και όσους συμμετέχουν στην προσφορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας εκείνη την στιγμή.  Έτσι το κόστος των εισαγωγών είναι πολλαπλάσια ακριβότερο από όσο κατ’ αρχήν εμφανίζεται.

Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι που τίθενται σε MW για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β στον πίνακα αποτελούν διασυνδεδεμένη ισχύ και όχι απλώς αδειοδοτημένη.  Τούτο, ένεκα της οδυνηρής μέχρι σήμερα εμπειρίας και την απόλυτη αναντιστοιχία των δύο αυτών μεγεθών.   Λαμβάνοντας λοιπόν μέσω του νέου νόμου άμεσα και συνολικά όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την απάλειψη των αγκυλώσεων και των εμποδίων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και των Φ/Β ειδικότερα, εκτιμάται το 2013 μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ενέργειας ίσο με 26% (στόχος 2020 το 40%) και συμμετοχή των Φ/Β στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο ίσο με 2,8% (στόχος 2020 το 7,2%) ή 10,6% συμμετοχή των Φ/Β στις ΑΠΕ (στόχος 2020 το 18%).

Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέπονται και τα ουσιώδη θέματα,  τα οποία ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει επανειλημμένα τονίσει.  Η αλλαγή του Νόμου περί ΑΠΕ, που κατά βάση στοχεύει στην μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας,  ευεργετικά θα οδηγήσει αφενός στην ανεξαρτητοποίηση από εισαγωγές ρεύματος και καυσίμων,  και  αφετέρου στην αναδιανομή του πλούτου σε πολλές  χιλιάδες Ελλήνων παραγωγών ρεύματος!

Στο πίνακα 1 που ακολουθεί περιγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για τα έτη 2005 έως το 2009 που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή στην υπάρχουσα κατάσταση.  Συγκεκριμένα:

Στο Α τμήμα περιγράφεται η παραγωγή ρεύματος από τις διάφορες πηγές ενέργειας, τις εισαγωγές όπως και η συνολική ετήσια κατανάλωση σε MWh. Στο Β τμήμα δεικνύεται η πολύ μικρή ισχύς των Φ/Β, όπως και το πολύ μικρό ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από Φ/Β στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας. Στο τμήμα C περιγράφεται το σύνολο παραγωγής από ΑΠΕ στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας. Στο τμήμα D αναφέρεται το κόστος που καλείται να πληρώσει ο ΔΕΣΜΗΕ στους παραγωγούς ΑΠΕ. Στο τμήμα E υπολογίζεται ένα προσεγγιστικό κόστος που θα μπορούσε να πληρώνει η ΔΕΗ στο ΔΕΣΜΗΕ από σήμερα, ώστε να υπάρξει άνετη χρηματοδότηση των ΑΠΕ από το ΔΕΣΜΗΕ χωρίς να αναπροσαρμοστεί το κόστος τέλους ΑΠΕ στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τέλος αναφέρεται το κόστος που θα πληρώνει η ΔΕΗ για την εξαγορά δικαιωμάτων ρύπων από το έτος 2013 και ένθεν,  όπου θα λήξει η κατανομή δικαιωμάτων άνευ κόστους που ισχύει σήμερα και μέχρι το 2012. Η ΔΕΗ πλήρωσε ήδη το 2008 176 εκατομμύρια € για τους επιπλέον ρύπους που παρήγαγε το 2008, πέρα από αυτούς που είχε λάβει δωρεάν, ενώ από το 2013 θα πληρώνει πάνω από 1,3 Δις € ετησίως αν δεν υπάρξει ικανή ισχύς σε ΑΠΕ μέχρι τότε.

Ενδιάμεσα αναφέρουμε τις μέγιστες στιγμιαίες ισχύς του συστήματος ανά ημερομηνία, ώρα και θερμοκρασία περιβάλλοντος για στατιστικούς λόγους.

 

 

Ενεργ. Ισ/γιο Ελλάδας

 

Νοεμ. 2009

2008

2007

2006

2005

A

Σύνολο παραγωγής(MWh)

 

44.214.516

51.257.496

52.021.128

50.004.444

49.618.783

 

λιγνίτη

 

28.036.264

29.870.292

31.092.884

29.165.191

32.056.619

 

πετρέλαιο

 

1.693.449

3.513.125

3.261.988

3.309.058

3.302.152

 

Φ/Α

 

8.453.529

13.331.748

13.211.449

10.169.096

7.944.623

 

Υ/Η

 

4.367.500

2.973.465

3.142.664

6.229.431

5.420.553

 

ΑΠΕ (Υψηλής Τάσης)

 

1.663.774

1.568.866

1.312.143

1.131.668

894.836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγές(MWh)

 

4.168.302

5.613.967

4.354.191

4.202.388

3.780.910

 

Κόστος εισαγωγών(€)

 

840.000.000

926.000.000

600.000.000

524.000.000

240.000.000

 

Σύνολο καταν. ενέργειας(MWh)

 

48.382.818

56.871.463

56.375.319

54.206.832

53.399.693

 

 

 

Νοέμβ. 2009

 

 

 

 

 

Ισχύ αιολικών (MW)

 

917

791

637

549

412

 

παραγ. ενέργεια(MWh)

 

1.687.400

1.661.228

1.333.059

1.199.377

943.786

 

Ισχύ Υ/Η (MW)

 

182

158

96

74

48

 

παραγ. ενέργεια(MWh)

 

578.899

324.930

223.198

220.402

164.183

 

Ισχύ Β/Μ (MW)

 

41

39

37

37

20

 

παραγ. ενέργεια(MWh)

 

166.395

176.696

155.901

91.937

98.129

B

Ισχύ Φ/Β (MW)

 

44

11

1

0

0

 

παραγ. Ενέργεια (MWh)

 

41.037

5.096

146

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Ισχύος ΑΠΕ (MW)

 

1.184

999

771

660

480

C

Σύνολο παραγ. ΑΠΕ (MWh)

 

2.473.731

2.167.950

1.712.304

1.511.716

1.206.098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγ. Στιγμ.Ισχύ Συστ.(MW)

 

 

 

 

 

 

 

240709/ 14.00 - 40

 

9.828

 

 

 

 

 

220708/ 15.00 - 38

 

 

10.393

 

 

 

 

230707 / 14.00 - 43

 

 

 

10.610

 

 

 

210806 / 14.00 - 36

 

 

 

 

9.961

 

 

030805 / 15.00 - 35

 

 

 

 

 

9.635

 

 

 

     ποσά σε €

 

 

 

 

 

έσοδα αιολικών (€/MWh)

80,00

134.992.000

 

66%

 

 

 

έσοδα Υ/Η (€/MWh)

73,00

42.259.627

 

21%

 

 

 

έσοδα Β/Μ (€/MWh)

73,00

12.146.835

 

6%

 

 

 

έσοδα Φ/Β (€/MWh)

400,00

16.414.800

 

8%

 

 

D

Συνολικό κόστος ΑΠΕ (€)

 

205.813.262

 

 

 

 

E

Ρύποι ΔΕΗ 2009(€/τόνο CO2)

15,00

572.748.630

 

 

 

 

 

Ρύποι ΔΕΗ 2013 (€/τόνο CO2)

35,00

1.635.030.775

 

 

 

 

Πίνακας 1

 

 

Στο δεύτερο  πίνακα 2 που ακολουθεί περιγράφεται η πρόβλεψη μας για τα  το διάστημα 2009 έως το 2013

Πίνακας 2

ο πίνακας θα επικολληθεί σύντομα εδώ

 
 
Στο ενεργειακό μοντέλο έχει ληφθεί υπόψη η ύφεση που πλήττει την οικονομία οπότε και υπάρχει μείωση της ολικής κατανάλωσης ηλ. ενέργειας από 57 ΤWh το 2008 σε 54 ΤWh το 2009. Εκτιμάται ότι η ζήτηση ρεύματος θα παραμείνει μέχρι το 2013 στα ίδια επίπεδα με του 2008. Ταυτόχρονα προτείνεται η μείωση των εισαγωγών ρεύματος από 5,1 ΤWh το 2009 σε 0,5 ΤWhΑυτό σημαίνει μια μείωση για τον σκοπό αυτό από 840 εκατομμύρια € το 2009 σε 120 εκατομμύρια € το 2013. το 2013.

Το άνω κόστος είναι προσεγγιστικό λόγω έλλειψης της τελικής, ακριβούς πληροφόρησης επ΄  αυτού.

Προτείνεται λοιπόν μια αύξηση ισχύος των αιολικών πάρκων από 1.000 MW το 2009 σε 4.500 MW το 2013, των Υδροηλεκτρικών από 210 MW σε 780 MW, της Βιομάζας/Βιοαερίου από 50 MW σε 350 MW και των Φωτοβολταϊκών από 50 MW το 2009 σε  1.500 MW το 2013. Αυτό σημαίνει μια προσεγγιστική παραγωγή της τάξεως των 14,2 ΤWh το 2013 από  ΑΠΕ, που σε ποσοστό ισοδυναμεί με το  26% της ολικής κατανάλωσης.

Στο επόμενο τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται το προσεγγιστικό κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο από 200 εκατομμύρια € το 2009 θα διαμορφωθεί σε 1,5 Δις € το 2013. Μεγάλο μέρος του κόστους αυτού, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την εξοικονόμηση αγοράς δικαιωμάτων ρύπων, όπως και την μείωση εισαγωγών ρεύματος.

Πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος θα υπάρξει  δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, φόρους για την οικονομία, έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, απεξάρτηση από τις εισαγωγές ρεύματος και καυσίμων και την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας Φ/Β πλαισίων.

Μεγάλο κόστος εισαγωγών ρεύματος και αγοράς δικαιωμάτων ρύπων θα έχουν στα επόμενα χρόνια μόνο οι Υπανάπτυκτες χώρες και αυτές όπου οι κυβερνήσεις τους δεν παρουσιάζουν τα πράγματα με το όνομα τους.

Κλείνοντας το θέμα αυτό, για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η αγορά των νέων αιτήσεων που θα υπάρξουν και κατά συνέπεια να μπορεί ο διαχειριστής ή η ΡΑΕ (χρειάζεται αποσαφήνιση για τον νέο υποδοχέα των αιτήσεων), να υποδεχτεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, θα πρέπει ο στόχος των Φ/Β σε κάθε περίπτωση να μην είναι  μόνο καταληκτικός με ορίζοντα το 2020 ή όποιο άλλο έτος αλλά να ορίζεται σαφώς σε ετήσια βάση από σήμερα και μάλιστα σε μονάδες διαθέσιμης ισχύος MW και πάντοτε με βάση την εικόνα των πραγματικά διασυνδεδεμένων μονάδων και της μέχρι σήμερα δραματικής υστέρησης που υπάρχει.

Έτσι λ.χ. στον πίνακα που παρατίθεται στα υπό εξέταση έτη -κατά μέσο όρο- για κάθε 1000 νέα MW ΑΠΕ ετησίως πρέπει τα 250 MW να αφορούν Φ/Β ώστε να καλυφθεί η υστέρηση.

2.Κατηγοριοποίηση εντός των Φ/

Εντός του περιθωρίου ισχύος όπως προσδιορίστηκε παραπάνω για τα Φ/Β, προτείνεται να υπάρξει και επιπλέον κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης αυτής ισχύος σε τρεις υποκατηγορίες ώστε να υπάρξει ισόρροπη και πραγματικά διεσπαρμένη δομή παραγωγής που κατά συνέπεια θα απαιτήσει και τις λιγότερες επενδύσεις σε δίκτυο.  Έτσι το 30% προτείνεται να δοθεί σε έργα Φ/Β μηδενικής όχλησης (<500 kW), το 40% σε Φ/Β μεταξύ 0,5 και 2 MW και το υπόλοιπο 30% σε έργα άνω των 2 MW.

Έτσι όπως προαναφέρθηκε αν π.χ. διατίθενται 1000 MW για ΑΠΕ ετησίως και τα 250 MW  αφορούν Φ/Β, από αυτά τα 75 MW θα είναι Φ/Β πάρκα < 500 kW, τα 100 MW θα αφορούν Φ/Β πάρκα μεταξύ 0,5 και 2 MW και τα υπόλοιπα 75 MW πάρκα άνω των 2 MW.


3.Υπουργικές αποφάσεις περί των διαδικασιών
Άρθρο 3, παράγραφος 15 του Σ/Ν που παραπέμπει σε νέες Υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν ώστε να εξειδικευτεί ο νόμος.  Να εξειδικευτεί ο νόμος στο κείμενο του  απ’ ευθείας έτσι ώστε να μην χρειάζονται περαιτέρω ΚΥΑ οι οποίες καθυστερώντας θα δημιουργήσουν εκ νέου ολιγωρία στην ανάπτυξη των Φ/Β ακυρώνοντας εκ νέου την προσπάθεια.

Για τις περιπτώσεις απαλλαγής (απαλλαγή και από διαπιστωτική απόφαση) Φ/Β σταθμών μέχρι 500 kW να αποσαφηνιστεί περαιτέρω εξ’ αρχής η νέα διαδικασία σχετικά με την υποδοχή των νέων αιτήσεων από τον διαχειριστή και τις ενέργειες του για την δέσμευση ισχύος στο όνομα του επενδυτή από την πρώτη κιόλας ημέρα ισχύος του νέου νόμου.   Η δέσμευση αυτή ισχύος στο όνομα του επενδυτή είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη να υπάρχει ώστε να εξασφαλίζεται η διασύνδεση της υλοποιημένης μονάδας αλλά θα πρέπει να έχει σαφές χρονικό όριο για την υλοποίηση της.  Με την παρέλευση αυτού θα πρέπει να ανακαλείται άμεσα.

4.Επέκταση υφιστάμενων Φ/Β σταθμών εντός του νέου ορίου απαλλαγής (π.χ. από 100 KW σε 500 kW).
Η επέκταση αυτή κατ’ αρχήν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά διότι εξοικονομούνται υποδομές όπως καλλιεργήσιμη γη, συνοδευτικά οικοδομικά έργα, συστήματα ασφαλείας και φύλαξης, γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ, συστήματα επικοινωνίας DSL, χρόνος από πλευράς επενδυτή, χρόνος δημόσιων υπηρεσιών όπως δασική, αρχαιολογικές κλπ αφού εκεί που λειτουργούν ήδη Φ/Β μονάδες των 100 kWp οι χώροι είναι πολλαπλά ελεγμένοι λόγω της ΕΠΟ που έχουν λάβει και κατά συνέπεια δεν τίθεται καν θέμα νέων γνωμοδοτήσεων των Υπηρεσιών.  Τέλος οι τοπικές κοινωνίες έχοντας αφομοιώσει τις λειτουργούσες αυτές Φ/Β μονάδες είναι βέβαιο πως δεν θα αντιδράσουν στην επέκταση τους σε αντίθεση με την δημιουργία νέων που πάντα ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος για τον επενδυτή.

Θα πρέπει στον νέο νόμο να περιγράφεται επακριβώς και να ενθαρρύνεται η επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων των 100 KWp έως το νέο όριο απαλλαγής από άδεια των 500 KWp εφ’ όσον υπάρχει χώρος, η οποία μπορεί να γίνει γρήγορα και οικονομικά συνεισφέροντας έτσι άμεσα στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ.

Διαδικαστικά θέματα ωστόσο όπως η υποδοχή του αιτήματος από τον διαχειριστή, η υπογραφή νέας σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ για την νέα ισχύ και το καθεστώς τιμολόγησης που θα ισχύει πρέπει να αποσαφηνιστούν επακριβώς στον νέο νόμο άλλως η δυνατότητα αυτή πρακτικά ακυρώνεται.  Για παράδειγμα θα πρέπει ο επενδυτής να γνωρίζει ότι η χρονική στιγμή της διασύνδεσης της νέας ισχύος δεν συμπαρασύρει όσον αφορά την τιμή πώλησης ανά KWh και την παλαιά. Αν ισχύσει αυτό τίθεται αυτομάτως εμπόδιο στην επέκταση υφιστάμενων παλαιών Φ/Β μονάδων (όπου πληρώθηκαν ακριβά ως εγκατάσταση) μετά από π.χ. 2 – 3 χρόνια όπου η τιμή ανά kWh βάση του ν. 3734 θα είναι σημαντικά χαμηλότερη της τρέχουσας και δεν θα έχουν αποσβεστεί καν ακόμη οι μονάδες.

Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τον νόμο τόσο στον ΔΕΣΜΗΕ όσο και στην ΔΕΗ για την υποδοχή και διεκπεραίωση τέτοιων αιτημάτων και για τοποθέτηση π.χ. δεύτερου μετρητή ή μεσοσταθμικού υπολογισμού της νέας μοναδικής τιμής ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός της τιμολόγησης της πρόσθετης νέας ισχύος ή η δίκαιη τιμολόγηση της συνολικής.

Θα πρέπει τέλος να αποσαφηνιστεί αν θα συνεχίσει να υφίσταται ο περιορισμός ΡΑΕ για απαγόρευση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας εξαίρεσης – απαλλαγής εντός του ιδίου ακινήτου.

Αν πάψει να υφίσταται ο περιορισμός, όπως προτείνεται, τότε να προσμετράται υποχρεωτικά η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των επιμέρους Φ/Β μονάδων που βρίσκονται στο γήπεδο όσον αφορά την κατηγοριοποίηση για απαλλαγή άδειας ΡΑΕ και ΕΠΟ. Έτσι παρέχεται η χρήσιμη δυνατότητα εκμετάλλευσης από τρίτο νομικό πρόσωπο υπαρχόντων υποδομών και γης εκεί που δεν υπάρχει από τον φορέα τους η δυνατότητα επέκτασης χωρίς να παραβιάζεται ωστόσο το συνολικό όριο των 500 KW για τις απαλλαγές.  Τούτο θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση κόστους εγκατάστασης και στην εκμετάλλευση υπαρχόντων υποδομών.

5.Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Απαρέκκλιτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από όλους (επενδυτές και Υπηρεσίες).  Καθολική και αναντίρρητη ισχύς του νόμου πως καθυστέρηση γνωμοδότησης - απάντησης οιασδήποτε Υπηρεσίας  (συμπεριλαμβανομένης της ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ) ισοδυναμεί με θετική και τελεσίδικη γνωμοδότηση.   Ο χρόνος και το κόστος για τον επενδυτή που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και εν γένει η επιχειρηματικότητα πρέπει να προστατευθούν από την γραφειοκρατία με ρηξικέλευθες μεθόδους.
 

6.Τροποποίηση της ΚΥΑ 29116 ΦΕΚ 344 από 20-7-09
Να ορισθεί ρητά πως επιτρέπεται η ανάπτυξη Φ/Β σταθμών οιασδήποτε ισχύος σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα γήπεδα με μόνο κριτήριο την κάλυψη και τις αποστάσεις από τα όρια ως ορίζονται.
Να ορισθεί πως επιτρέπεται η ανάπτυξη φ/Β σταθμών σε εντός σχεδίου περιοχές.

7.Φ/Β μονάδες ως 20 KW – κατάργηση πλαφόν – άμεσο άνοιγμα απόδοσης όρων σύνδεσης
Να αποδεσμευτούν από το πλαφόν της συνολικής πανελλαδικής ισχύος των 50 MW τα πάρκα μέχρι 20 kW αφού πλέον εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των μηδενικής όχλησης Φ/Β μέχρι 500 KW που δεν απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ΡΑΕ και ΕΠΟ.


8.Φ/Β σε μη διασυνδεδεμένα νησιά
Να οριστεί η διαδικασία και ο χρόνος δυνατότητας υλοποίησης  Φ/Β σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.
 

9.Μεταβατικές διατάξεις
Στις μεταβατικές διατάξεις να ορισθεί πως ο νόμος ισχύει και για τα υπό αξιολόγηση αιτήματα σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται.


10.Τιμή πώλησης Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας
Η τιμή των 0,45 ευρώ/KWh από Φ/Β ορίστηκε στον ν. 3468/2006 για 700 MW διασυνδεδεμένης ισχύος.   Σήμερα δυστυχώς έχουμε μόνο 50 MW Φ/Β υλοποιημένα.   Κατά συνέπεια δεν τίθεται καν θέμα δυσμενούς εκτροπής του αρχικού οικονομικού προγραμματισμού και πρέπει να δοθεί παράταση ισχύος της τιμής αυτής συνεπικουρούμενων και όσων αναφέρθηκαν στην παρ. 1 της παρούσας έκθεσης για τα  πολλαπλά οφέλη κόστους των Φ/Β στο σύστημα.

11.Ετήσια αναπροσαρμογή τιμής της Φ/Β kWh
Στο υπό διαβούλευση Ν/Σ στα αιολικά δίδεται ετήσια αναπροσαρμογή της παραγόμενης kWh στο 100% του ΔΤΚ ή των τιμολογίων της ΔΕΗ μεσοσταθμικά εφ’ όσον απαιτείται υπουργική απόφαση.  Να ισχύσει το ίδιο και για την Φ/Β kWh.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Πρόεδρος
Δημήτρης Μαλαμούλης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
Νίκος Σαβούρης - Ταμίας
Πάνος Κιλίμης – Μέλος
Στέλιος Λουμάκης – Μέλος
Κώστας Τσούμας – Μέλος
Μιχάλης Δερπανόπουλος – Μέλος
Κώστας Καραλής – Μέλος
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Δεκεμβριου 2014 22:21
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.